Общи условия за ползване на myPlanet.bg

С регистрацията си в myPlanet.bg ти декларираш, че си навършил 13 години.

myPlanet.bg е уебсайт – виртуален информационен портал в Интернет, собственост на myPlanet.bg, който предлага информация за дестинации от цял свят, пътеписи и преживявания, оферти на туристически фирми, хотели, авиокомпании и транспортни фирми, публикувана в него от екипа на уебсайта и регистрираните потребители.

myPlanet.bg гарантира, че няма да предоставя личната ви информация – имейл, парола и дата на раждане на трети лица и няма да я използва за друго освен за целите на сайта, освен в случаи, когато това се изисква от закона и съответните органи. Личната информация, която потребителите предоставят на myPlanet.bg, се предоставя доброволно. Потребителят носи отговорност за всяка лична информация, която побликува като мнение, снимки или материал.

Авторското право върху визията и съдържанието на уебсайта е собственост на myPlanet.bg. В това число се включват снимки, текстове, графики  и всеки друг вид материал, побликуван от myPlanet.bg. Използването на логото както и съдържанието предоставено на сайта може да се извършва само с писмено съгласие от myPlanet.bg. Потребителите нямат право да разпространяват съдържание от myPlanet.bg без изричното съгласие на myPlanet.bg, независимо дали има или няма комерсиална цел.

myPlanet.bg си запазва правото по всяко време да променя, разширява, допълва или изтрива определена информация в сайта myPlanet.bg без да уведомява потребителите за това.

myPlanet.bg не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от потребителя снимки, текстове, данни и информация в сайта.

myPlanet.bg си запазва правото да отстранява всяко съдържание, което намира за недопустимо, да променя профили с недопустимо съдържание, да трие профили и отказва достъп на потребители по своя преценка.

myPlanet.bg не гарантира за пълнотата, актуалността и истинността на съдържанието, не носи отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта. Информацията, продуктите и услугите предоставени в този уебсайт, може да съдържат неточности или печатни грешки.

Съдържанието на рекламите, които фигурират в сайта на myPlanet.bg, е отговорност само и единствено на рекламодателите в него.  myPlanet.bg не носи отговорност за щетите, които би могло да нанесе на потребителите.

Публикувайки материали в сайта myPlanet.bg потребителите се съгласяват те да са видими за всички потребители и гости на сайта. С изпращането на публикацията авторът предава изключителните авторски права върху нея (текст и изображения) на myPlanet.bg.

Потребителите са длъжни да не оскърбяват други потребители както с материалите, които публикуват, така и за информацията, която разпространяват чрез системата за лични съобщения.

Игрите на myPlanet.bg са в тестова версия и сайтът не носи отговорност за правилното им функциониране. При проблеми с тях или отчетените резултати, не се дават компенсации на потребителите.

Латиницата е приемлива само тогава, когато това е необходимо.

Информацията за обекти за настаняване се предоставя и управлява от собственици на обекти за настаняване и техни представители, при което се декларира, че тя е вярна, точна и актуална.

Съгласни сте предоставените от Вас пощенски адрес, e-mail адрес, телефонни и факс номера да бъдат ползвани от потребителите на този сайт за отправяне на запитвания, както и от екипа на myPlanet.bg за осъществяване на контакт с Вас във връзка с предоставяните от нас услуги.

Съгласни сте посетителите да изказват коментари, по отношение на Вашата дейност.

Ползването на услугите, предлагани от myPlanet.bg, означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате. Потребителят няма право да търси отговорност от myPlanet.bg за материални или морални, преки или косвени вреди, нанесени на него или негова собтвеност, свързани с използването на услуги, преодставени от myPlanet.bg, с невъзможността им да бъдат използвани или пряко свързани с тяхното естество.